cello

Vertrouwenscommissies
Begeleiding van de vertrouwenscommissie en de raadsgriffier bij de selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester, zoals b.v. opstellen van het profiel, de uitwerking van het profiel naar competenties op gedragsniveau, de training “van profiel naar gesprek” en assessments.

Ook: begeleiding bij de voorbereiding van het 100 dagen gesprek en latere evaluatiegesprekken m.b.v. ons evaluatiesysteem (handleiding, formulieren, procedure).

Teamvorming
Programma op maat met de gewenste en resultaatgerichte balans tussen inhoud, communicatie, sturing en onder- en bovenstroom.

Procesadvisering en –begeleiding
Bij complexe besturingsvraagstukken, integraal of op onderdelen. Mogelijke  inschakeling van specialisten op onderdelen.

Individuele coaching
Voor startende bestuurders met o.a. veel leerzame praktijksituaties.

Voor bestuurders met ervaring: persoonlijke ontwikkeling en professionele expertise versterken t.a.v. de rolinvulling.

Loopbaanadvisering en -begeleiding.

Resultaatgericht timemanagement, gericht op de organisatie van de werkzaamheden, de te besteden tijd aan deeltaken en de kwalitatieve invulling van die deeltaken.

(Ontwikkelings-) Assessments
Assessments voor selectie. Tevens: “self assessment” voor reflectie op eigen kwaliteiten en aandachtspunten.

Integriteit /business ethics
Wij werken vanuit ons basismodel integriteit / business ethics, mede ontwikkeld vanuit de gedragswetenschappelijke invalshoek. In dit model zijn alle variabelen m.b.t. integriteit uitgewerkt. Waaronder ook diverse preventieve instrumenten en nieuwe ontwikkelingstrajecten. De benadering is gericht op inbedding, professionalisering en borging in een weerbare organisatie.

Opzet en invulling van de integriteitsfunctie(s) binnen de organisatie.

Onderzoek, advisering en begeleiding bij (vermeende) integriteitsschendingen.

Meetinstrumenten om te reflecteren op persoonlijke risicofactoren en risico’s in teams.

Advisering bij de toepassing van regelgeving / wettelijke kaders.

Desgewenst de inzet van een combinatie van diverse disciplines.

Intervisie en supervisie
Gebruik van vele, ook zelf ontwikkelde, methoden. Gericht op het ontwikkelen van vaardigheid in het diagnosticeren van situaties, de keuze van aanpak en het effect in de praktijk. Bij intervisie: naast professionalisering vooral ook versteviging van de verbinding tussen deelnemers.

Radarraad
Eén of meer bijeenkomsten met de gemeenteraad om inspiratie op te doen voor de eigen ontwikkeling. Het thema is: verbetering van de positionering en het functioneren als representatief -verticaal- bestuur in de horizontale- netwerksamenleving. “ Tussen surfen op de golven en een georganiseerde ontdekkingsreis?!”.

Balans vinden tussen de rolinvulling van o.a. raadslid coalitie, raadslid oppositie, het bedrijven van politiek, toezicht houden en het organiseren en delegeren van eigen taken.

(Persoonlijke advisering bij) Conflictbeheersing
Bij latente, sluimerende conflicten, gevaar van escalatie en “besmetting” of hoge escalatiegraad. Ondersteuning c.q. interventies op basis van analyse van conflictoorzaken, krachtenveld- en contextanalyse in relatie tot haalbaarheid en draagvlak.

Basics besturen in de praktijk
Compact seminar op basis van ons model voor:

  • het sturen van processen / besturen  van projecten
  • integraal taak- en mensgericht sturen en beïnvloeden.

Beide modellen zijn zeer praktijkgericht en kunnen meteen worden toegepast. Doel is ook “dezelfde taal te spreken“ en een gezamenlijk kader voor besturen te ontwikkelen.

Top