Basgitaar

Individuele begeleiding (coaching)

Vele decennia ervaring met de begeleiding van directieleden, managers, teamleiders, projectleiders, procesmanagers, medewerkers in de diverse sectoren bij de overheid en in het bedrijfsleven. Ook coaching van coaches, assessoren, consultants, medisch specialisten, ZZP-ers in diverse sectoren etc.

Gericht op de huidige functie, een mogelijk toekomstige functie (doorstroming) of een nieuwe functie.

Afhankelijk van de vraagstelling ligt het accent op persoonlijke begeleiding, professionalisering, rolinvulling op onderdelen, training van vaardigheden, persoonlijke analyse en/of “self assessment”.

Diepgang en breedte van de coaching wordt afgestemd op de doelstelling. Altijd worden de leereffecten praktisch en concreet vertaald naar de praktijk. Waarbij de coach ook op inhoud kan meedenken en adviseren.

Soms wordt daarbij veel aandacht besteed aan de integratie van en balans tussen taak- en mensgericht communiceren en leidinggeven.

In de coaching kunnen ook onderdelen van ons uitgebreide opleidingsprogramma worden opgenomen.

Directeuren (coaching)

Voor directeuren die voor de eerste keer starten in deze functie of directeuren die al ervaring hebben en in een andere organisatie (gaan) starten. Er is een overzicht beschikbaar van veel voorkomende persoonlijke en organisatie thema’s, van waaruit het programma mede kan worden samengesteld.

Teamontwikkeling of team resultaat coaching (TRC)
Teamontwikkeling is veelal vooral gericht op communicatie, samenwerking en sturing in het team. Impliciet dan wel expliciet ook op resultaatverbetering, b.v. door betere samenwerking, maar mogelijk ook door werkprocessen te stroomlijnen of na fusie te uniformeren.

Via integrale teamontwikkeling (team resultaat coaching)  kan desgewenst in één traject de combinatie van training (communicatie, samenwerking, sturing) en resultaatverbetering (nu vaak in werkgroepen waarin de inhoud centraal staat) worden gerealiseerd.

Afhankelijk van onder meer de werksoort kunnen wij per project een creatief ontwerp voor een integraal en gefaseerd traject voorleggen.

Teamsturing zonder formeel leidinggevende
Het komt steeds meer voor, maar zonder formeel leidinggevende kan teamsturing in de praktijk “team-zonder-sturing” worden. Sturingstaken binnen het team (en naar buiten) moeten worden vervuld. Daarvoor zijn verschillende oplossingen, afhankelijk van de mogelijkheden en de samenstelling van het team. Samen met het team en de verantwoordelijk manager realiseren wij een oplossing.

Integriteit / business ethics
Wij werken vanuit ons basismodel integriteit / business ethics, mede ontwikkeld vanuit de gedragswetenschappelijke invalshoek. In dit model zijn alle variabelen m.b.t. integriteit uitgewerkt. Waaronder ook diverse preventieve instrumenten en nieuwe ontwikkelingstrajecten. De benadering is gericht op inbedding, professionalisering en borging in een weerbare organisatie.

Opzet en invulling van de integriteitsfunctie(s) binnen de organisatie.

Onderzoek, advisering en begeleiding bij (vermeende) integriteitsschendingen.

Meetinstrumenten om te reflecteren op persoonlijke risicofactoren en risico’s in teams.

Advisering bij de toepassing van regelgeving / wettelijke kaders.

Desgewenst de inzet van een combinatie van diverse disciplines.

Evaluatiesysteem Personeelsontwikkeling
Op basis van onderzoek en eigen ervaringen met personeelsbeoordeling, functioneringsgesprekken etc. is recent een nieuw evaluatiesysteem opgezet. Gebruikers van dit systeem ervaren dat zij hiermee de volgende doelstellingen ook echt kunnen realiseren:

  • het stimuleren en sturen van persoonlijke ontwikkeling
  • een goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker
  • duidelijke afspraken voor de komende periode en duidelijkheid over het functioneren.

Het systeem kent een handleiding, formulieren voor (zelf)beoordeling, een reglement etc. In overleg kan van dit systeem gebruik worden gemaakt en worden aangepast aan specifieke wensen.

Intervisie en supervisie
Gebruik van vele, ook zelf ontwikkelde, methoden. Gericht op het ontwikkelen van vaardigheid in het diagnosticeren van situaties, de keuze van aanpak en het effect in de praktijk. Bij intervisie: naast professionalisering vooral ook versteviging van de verbinding tussen deelnemers.

(Ontwikkelings-) Assessments
Assessments voor selectie. Tevens: “self assessment” voor reflectie op eigen kwaliteiten en aandachtspunten.

Veranderingen realiseren
Bij complexe problematiek kunnen wij met onze specifieke ervaring en kennis toegevoegde waarde leveren in zeer verschillende situaties. Zowel wat betreft de aanpak, het veranderproces en de inhoud.

Soms door onderzoek, veranderproces en ontwikkeling te combineren.

Soms door op onderdelen een bijdrage te leveren: b.v. bij het ontwerpen van de aanpak of de uitvoering in de eerste cruciale fasen.

Organisaties (her-) structureren
Sparring partner bij de opzet van structuurverandering.

Op basis van jarenlange ervaring is een handig overzicht gemaakt van alle overwegingen en criteria die een rol kunnen spelen.

Dit overzicht geeft houvast en inzicht in concrete situaties (bij het afwegen van voor- en nadelen) en veelal mede richting aan de onderbouwing van de besluitvorming.

Wij kunnen ook fungeren als sparring partner bij het opstellen van visie- en transitiedocumenten en implementatieplannen.

Werkconferenties
Begeleiding van periodieke heidagen, teamdagen, MT-conferenties; soms gekoppeld aan de uitvoering en evaluatie van jaarplannen en/of het realiseren van veranderingen.

(Persoonlijke advisering bij) Conflictbeheersing
Bij latente, sluimerende conflicten, gevaar van escalatie en “besmetting” of hoge escalatiegraad. Ondersteuning c.q. interventies op basis van analyse van conflictoorzaken, krachtenveld- en contextanalyse in relatie tot haalbaarheid en draagvlak.

“De organisatie van morgen, de mensen van nu”
Een uitgebreid programma, gericht op analyse van bezetting, inzetbaarheid en mogelijkheden voor talentontwikkeling.

Met als doel het realiseren van een wendbare organisatie met toekomstperspectief.

Er zijn onderdelen in ons programma op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Deze onderdelen kunnen apart worden ingezet. Een paar voorbeelden: strategie en onderzoek, nieuwe accenten in leiderschap en teamontwikkeling, vertaling in stroombeleid, inzet ontwikkelingsinstrumenten.

Samen met HRM en Management kan ook het huidig beleid worden doorgelicht op aanpassingen en innovatie.

Top